Отделните статии в научното списание "Индустриален мениджмънт" са видими в pdf-формат след регистрация в сайта. 

 

Брой 1, 2017

 • Основни проблеми пред стратегическото планиране на персонала в индустриалните предприятия в България - Бела Бонева
 • Редакционна информация
 • Отворени иновации в политиките за развитие на дигиталните МСП в контекста на индустриална революция 4.0 - Христиан Юриев Даскалов
 • Изследване на влиянието на външните и вътрешните фактори, свързани с дейностите по управление на човешките ресурси в мултинационални компании - Ива Петрова
 • Локалните фактори на средата като ограничения за бизнес стратегиите на мултинационалните компании в България - Красимир Дацов
 • Loyalty programs in M-Commerce: Importance and benefits - Irina Kapustina, Alex Krasnov, Anton Anisimov
 • Дискусия относно същността на зеленото производство и свързаните категории - Младен Велев, Бойко Таков, Сия Велева
 • Областната стратегия за развитие - ключ за успех на териториалната единица - Пенчо Пенчев, Цанко Стефанов
 • Анализ на средносрочната бюджетна прогноза на Българиа за периода 2018-2020г. - Траян Йосифов

 

Брой 2, 2016

 • Съдържание
 • Системи за масово обслужване в морската транспортна дейност - Димитър Димитракиев
 • Прогнозиране на фалита на големи индустриални фирми - Дора Дончева
 • Ролята и значението на лидерските умения за управлението на човешките ресурси в мултинационалните компании - Ива Петрова
 • Системи и методи за разплащане и сигурност в електронната търговия - Таня Василева
 • Изследване на териториалното устройство и регионалното развитие на югозападен район за планиране в Република България - Тереза Тодорова-Соколова
 • Приложение на параметричен метод за оценка ефективността на финансовите средства в община Велико Търново - Даниела Йорданова
 • Виждане за условията и факторите, влияещи върху производителността на труда - Пламена Пенчева
 • Brief Summary Of The Articles 

 

Брой 2, 2013

 • Съдържание
 • Post-crisis condition of the public companies in bulgaria through the prism of financial health and market risk - Ralitsa Dimitrova and Krasimir Kostenarov
 • Устойчив и интелигентен растеж на фирмата - Ивалина Пенчева
 • Кариерата и кариерното развитие в индустриалните предприятия - Петър Кънев и Искра Пантелеева
 • Иновативни способи за управленско въздействие върху организационното поведение - Станислава Стоянова
 • Критерии и показатели за оценка на персонала във високотехнологични предприятия - Димчо Димов
 • Изследване и оценка на текущите и капиталовите иновационни разходи в центровете за данни - Гроздалина Грозева и Йордан Димитров
 • Брандът и неговата роля за повишаване на конкурентоспособността - Светлана Димитракиева
 • Взаимовръзка между бизнес възможности, директен маркетинг и социални мрежи - Свилена Маринова
 • Електронната търговия и бизнес стратегиите на фирмите - Таня Василева и Йордан Димитров
 • Оценка на конкурентните позиции на  БДЖ „Пътнически превози” ЕООД - Юлия Варадинова

 

Брой 1, 2013

 • Съдържание
 • Tensions in managing change: innovation vs. tradition? - Annie Bartoli,  Philippe Hermel,  Gunel Safarova
 • Изследване на зависимостта между капацитета за абсорбиране на нови технологии на индустриалните предприятия и тяхната конкурентоспособност - Сия Атанасова
 • Оценка и избор на маркетингови иновации - Росица Накова
 • Поддоставките като бизнес-дейност – теоретични постановки и практически възможности - Евгени Петров
 • Европейският път на българската енергетика - Галина Тодорова
 • Възможности за ускоряване на реализацията на инвестиционни проекти за използване на термални водни източници - Васил Йорданов
 • Оценка на приложимостта на виртуално-клетъчните производствени системи за механична обработка - Петко Найденов
 • Методи за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България - Иван Стоянов
 • Приложение на метода на условната оценка при изследване на университетските библиотеки - Николай Митев

 

Брой 2, 2012 

 • Съдържание
 • Правна уредба на пазарните злоупотреби – тенденции в развитието - Ралица Димитрова
 • Еволюцията в регулацията на емисииите на парникови газове - Георги Манлиев
 • Държавна политика за опазване на околната среда в Руската федерация - Ирина Масленникова, Любов Волкова
 • Саморегулиране в строителството: проблеми на паричната стойност - Олга Назарюк, Игор Федосеев
 • Стратегически направления за развитие на фармацевтичния комплекс в условията на глобализация - Наталия Клунко, Мария Любарская
 • Основни фактори, влияещи върху удовлетвореността на населението от здравните грижи в Руската федерация - Олга Носирева, Ирина Поигина, Татяна Ртищева
 • Стратегическо развитие на управлението на човешките ресурси в съвременната икономика - Джамиля Саралинова
 • Изследване на основните функционални дейности, взаимосвързани с управлението на човешките ресурси - Наталия Кирева
 • Измерения на лидерството в контекста на идеята на социалния капитал на личността и компетентностния подход - Ирина Георгиева
 • Някои препятствия пред развитието на малкия и средния бизнес в България - Йосиф Аврамов

 

Брой 13, 2010

 • Устойчиво икономическо, социално и екологично развитие в националната ни енергетика - Й. Ангелова Р. Накова
 • Същност и етапи на моделирането на административните процеси при реинженеринг - К. Ангелов
 • Предизвикателствата пред обучението по интелектуална собственост в техническите университети - С. Стефанов
 • Един рационален подход за оптимизиране на логистична система в Web среда - Н. Казаков, Б. Туджаров
 • Оптимизиране на мениджмънт процесите чрез компресиране на бизнес информацията - Т. Стоянова
 • Изследване на модел за периодична профилактика възстановяваща техническата изправност на земеделските машини - Н. Стоянова, К. Ениманев, И. Дудушки
 • Влияние на финансовия бенчмаркинг върху отдела по изследване и развитие - М. Крумова, Б. Миланези
 • Финансов бенчмаркинг на предприятия за производство на минерални води и безалкохолни напитки (по примера на производителите Девня, Банкя и Водица) - М. Крумова, Б. Миланези
 • Изследване на предпоставките за развитие на електронната търговия в България - Т. Василева
 • Критичен анализ на алгоритмите за определяне на минимално покриващо дърво - А. Хосаин 

 

Брой 11, 2009

 • Структура на системата за производствен мениджмънт и зависимостта й от големината на индустриалното предприятие - Георги Цветков
 • Усъвършенстване на контролинга на маркетинговата дейност на индустриално предприятие - Младен Велев, Маргарита Фурнаджиева
 • Анализ и усъвършенстване на алгоритъм за формиране на виртуални клетки - Татяна Лефтерова
 • Приложение на балансираната система от показатели за оценка на ефективността на фармацевтичните предприятия - Дарина Павлова
 • Тенденции в развитието на управление на качеството - Ина Николова
 • Усъвършенстване на контролинга на производството в промишлените предприятия - Маргарита Фурнаджиева
 • Основни характеристики на ВКПС и ВК и формиране на различни видове ВК - Татяна Лефтерова
 • Резултати от прилагането на балансираната система от показатели в предприятията от фармацевтичната индустрия - Дарина Павлова
 • Класификация на видовете проекти според тяхната техническа сложност (комплексност) - Тереза Тодорова
 • Аспекти на съответствие при бенчмаркинг на финансовите процеси при индустриалните предприятия - Милена Крумова
 • Бариери, стоящи пред развитието на електронната търговия - Таня Василева
 • Critical analysis of shortest-route algorithms - Akter Hossain

 

 

Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect