В своята дейност редакцията се ръководи от определени организационни ценности, убеждения и управленска философия, които са в  основата на приетата редакционна политика и етични норми.

 

Редакционна политика за:

Свободен достъп – по отношение на автори и читатели с оглед на разширяване на обмена на знания и развитие и поддържане на качеството на научните постижения.

Рецензиране на ръкописите – прилагане на двустранно анонимен процес за осигуряване на безпристрастност, задълбоченост, коректност и своевременност.

Предявяване на претенции – право на авторите да оспорват редакционни решения чрез установените комуникационни канали.

Редакционна независимост – вземане и изпълнение на редакционни решения без намесата на издателя след предварително съгласуване на политиките относно публикуването на списанието.

Спазване на етични норми – подробно разгледани по-долу правила за научни изследвания и публикации.

Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect