В своята дейност редакцията се ръководи от определени организационни ценности, убеждения и управленска философия, които са в  основата на приетата редакционна политика и етични норми.

 

Eтични норми за научни изследвания и публикации

В съответствие с предназначението на списанието да допринася за развитието на науката в областта на индустриалния мениджмънт Редакционната колегия е приела политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до всички ангажирани страни: автори, рецензенти, редактори, издател, собственик.

Основните етични принципи, които трябва да се спазват от всички участващи в процеса страни са за:

 • Почтеност по отношение на данни, резултати, методи, процедури и правила за публикуване;
 • Обективност спрямо анализа и интерпретирането на данни от изследванията, липса на предубеденост, лично отношение или намесване на финансови или други интереси;
 • Респект към интелектуалната собственост чрез съобразяване с патентите, авторските права и др.;
 • Конфиденциалност по отношение на лични данни, пазарни и военни тайни, фирмени данни и др.;
 • Отговорност за публикуване с оглед напредъка на науката и образованието, а не само за развитието на собствената кариера;
 • Социална отговорност за стимулиране на благоденствието на обществото и предотвратяване на социални смущения.

Спазването на етичните принципи означава възприемането на определени норми на поведение, които са несъвместими с:

 • Плагиатство, при което се използват идеи, резултати и др. на автори, чието авторство не е посочено;
 • Конфликт на интереси при изпълнение на задълженията, които водят до необективност и пристрастие поради несъвместимост на личните и професионални интереси;
 • Фалшифициране на данни чрез манипулирането им за получаване на желани резултати, вкл. предоставяне на измислени и неистински резултати;
 • Липса на самовзискателност чрез проява на излишно многословие, повторения и претрупаност на публикацията;
 • Пренебрежителност към научната общественост чрез дублиране на публикации в различни списания, издания или форуми.

Етичните принципи и норми за научни изследвания и публикации са приети от Редакционната колегия на списание „Индустриален мениджмънт” и тяхното нарушаване няма да бъде толерирано.

Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect