1. Основни технически изисквания:
 • страниците са с полета: отгоре - 2 cm,отдолу - 3,4 cm, отляво и отдясно - 1,4 cm.;
 • текстът за всички части се оформя на шрифт Arial и междуредие Single;
 • съдържанието на статиите се написва с големина 12 pt, Normal, Justified Style без номерация на страниците;
 • големината на табулациите да е 1,25 см (Default tab stops: 1,25 cm);
 • общият обем трябва да бъде между 6 и 20 страници.
 1. Заглавието:
 • не трябва да надхвърля 70 знака;
 • трябва да бъде написано с главни букви с големина 14 pt, Bold, Center, style Italic.
 • Персонални данни:
 • имената на авторите след заглавието се пишат с големина 12 pt, Center, style Italic.
 • допълнителната информация за авторите се посочва в края на първата страница, като се използва Justify, 10 pt.
 1. Резюме и ключови думи:
 • заглавието резюме завършва с точка, а заглавието ключови думи – с двоеточие;
 • заглавията резюме и ключови думи са с табулация 1,25 cm и за тях се използва 10 pt, Bold, style Italic, а за текста след тях - 10 pt;
 • ключовите думи или фрази (до 10) трябва да се дадат след един празен ред;
 1. Заглавията на разделите:
 • трябва да бъдат написани с малки букви с големина 12 pt, Bold, style Italic и номерирани последователно с арабски цифри;
 • разположени са вляво с табулация 1,25 cm (Default tab stops: 1,25 cm), като преди и след тях се оставя по един празен ред.
 1. В текста:
 • фигурите трябва да бъдат оформени чрез програма, съвместима с MS Office 2003; номерата и заглавията им да бъдат под фигурата, като се използва 10 pt, Center, style Normal;
 • номерата и заглавията на таблиците да бъдат над тях, като се използва 10 pt, Center, style Normal;
 • формулите да се пишат чрез Equation Editor, а номерирането им да става накрая вдясно с обикновени скоби.

 

 1. Литература:
 • заглавието литература трябва да бъде написано с малки букви с големина 12 pt, Bold, style Italic.
Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect