1. Съдържание на статиите:
 • заглавие;
 • персонални данни за автора/авторите;
 • резюме и ключови думи;
 • въведение;
 • изложение;
 • заключение;
 • използвана литература.
 1. Заглавието трябва:
 • да бъде кратко и ясно, но достатъчно информативно;
 • да даде представа за съдържанието на статията като се фокусира върху предмета или резултатите от разработката.
 1. Персоналните данни:
 • включват научната длъжност и степен на автора, институцията, служебния адрес и е-майл адреса.
 1. Резюме и ключови думи:
 • резюмето (с обем 100 – 250 думи) съдържа постановка и цел на разработката, подходи и методи на изследване, получени резултати и обобщени заключения в статията;
 • в резюмето не трябва да има съкращения и цитати;
 • ключовите думи или изрази (до 10) дават представа за акцентите в статията;
 • резюмето и ключовите думи се представят на английски език от авторите, които носят отговорността за коректността на превода.
 1. Въведението трябва да съдържа:
 • кратък преглед на състоянието и постиженията по съответния проблем;
 • критичен анализ и възможности за подобряване на решенията;
 • основания за предприемане, насоки и цел на съответното изследване.
 1. Изложението е най-обширния раздел в статията, който може да бъде развит в един или повече подраздели, засягащи:
 • евентуалните работни хипотези на автора/авторите;
 • приложените подходи и методи на изследване;
 • натрупания емпиричен материал, необходим за по-нататъшен анализ;
 • получените резултати, илюстрирани подходящо с таблици и графики.
 1. Заключението трябва да обобщи изводи от получените резултати с оглед на:
 • работните хипотези и целта на изследването;
 • постигнати сходни резултати от други публикации;
 • приносните моменти за съответната изследователска област;
 • възможностите за приложението им;
 • евентуалните по-нататъшни разработки по третирания проблем.
 1. Литература:
 • цитирането и съставянето на списък с използвана литература да се извърши на латиница според Харвардската система за рефериране, за което са разработени отделни указания.
Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect