Отговарящите на изискванията статии се представят за рецензиране. Рецензентите, определени от Редакционната колегия, оценяват статиите въз основа на критерии за:

 • Съответствие с профила на списанието;
 • Значимост на темата;
 • Пълнота на резюмето;
 • Състояние и постановка на проблема;
 • Формулирана цел/цели;
 • Приложени подходи и методи;
 • Представяне и анализ на резултатите;
 • Качество на илюстративния материал;
 • Логичност на изложението и обоснованост на заключението;
 • Наличие на нови резултати и приносни моменти;
 • Възможности за практически приложения;
 • Цитиране и рефериране според изискванията на списанието.

Въз основа на оценката си рецензентите правят препоръки:

 • Статията да се публикува без изменения;
 • Статията да се публикува след коригиране;
 • Статията да се върне, като се насърчи авторът да я преработи основно и я представи повторно;
 • Статията да не се публикува поради това, че не отговаря на изискванията или на профила на списанието.

Окончателното решение за отпечатване на статиите се взема от Редакционната колегия.

Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect