Рецензентите оценяват представените ръкописи по критерии за:

 • Съответствие с профила на списанието;
 • Значимост на темата;
 • Пълнота на резюмето;
 • Състояние и постановка на проблема;
 • Формулирана цел/цели;
 • Приложени подходи и методи;
 • Представяне и анализ на резултатите;
 • Качество на илюстративния материал
 • Логичност на изложението и обоснованост на заключението;
 • Наличие на нови резултати и приносни моменти;
 • Възможности за практически приложения;
 • Цитиране и рефериране според изискванията на списанието.

За удобство на рецензентите е предложена унифицирана Форма за рецензиране на статия, към която се представя свободен текст с коментари и препоръки към автора.

 

Форма за рецензиране на статия

(с отбелязване с „v“ в съответната графа)

 

Заглавие:

 

Вид на публикацията

Научна статия

 

Обзорна  статия

 

Научно съобщение

 

Друга (да се уточни)

 

Оценка по критерии

Добра

Средна

Слаба

Съответствие с профила на списанието

 

 

 

Значимост на темата

 

 

 

Пълнота на резюмето

 

 

 

Състояние и постановка на  проблема

 

 

 

Формулирана цел/цели

 

 

 

Приложени подходи и методи

 

 

 

Представяне и анализ на резултатите

 

 

 

Качество на илюстративния материал

 

 

 

Логичност на изложението и обоснованост на заключението

 

 

 

Наличие на нови резултати и приносни моменти

 

 

 

Възможности за практически приложения

 

 

 

Цитиране и рефериране според изискванията на списанието

 

 

 

Препоръки

Да се публикува:

 

-       Без изменения

 

-       След коригиране

 

Да се върне за основна преработка и повторно представяне

 

Да не се публикува, тъй като:

 

-       Не отговаря на изискванията

 

-       Не съответства на профила на списанието

 

 

Рецензент:

(Персонални данни, институция и страна)

Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect