Списание „Индустриален мениджмънт" е научно списание, което се издава от Стопански факултет при Технически университет — София. 
Неговото предназначение е да съдейства за развитието на теорията и практиката в областта на индустриалния мениджмънт чрез споделяне на идеи, резултати от научни изследвания, приложни разработки и виждания за очертаващи се тенденции. Списанието се стреми да бъде форум за научни дискусии по проблеми на фирменото управление, маркетинга, производствения/операционния мениджмънт, иновационния мениджмънт, управлението на човешките ресурси, финансите и финансовия мениджмънт и др.

„Индустриален мениджмънт“ се публикува два пъти годишно (юли и декември) и двете издания са 2 различни броя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect